Meisterprüfung

Meisterprüfungen 2017

Monat Modul 1 Modul 2 Modul 3
Jänner 16. + 17. - storniert 23. - storniert 19. - storniert
Februar 27. + 28.    
März 27. + 28. 06. 02.
30.
April   03.  
Mai 15. + 16 22. 18.
Juni 19. + 20. 26. 22.
August 28. + 29.   31.
September 25. + 26. 04. 28.
Oktober   02.  
November 20. + 21. 06.
27.
02.
23.

Anmeldung Meisterprüfung

Gebühren Meisterprüfung

Gesamtgebühren für Modul 1B, 2B und 3 - € 348,00

Gesamtgebühren mit Zusatzmodul 1A und 2A - € 380,00

2017

Modul 1A
fachlich praktisch
Modul 1B
fachlich praktisch
Modul 2A
fachlich mündlich
Modul 2B
fachlich mündlich
Modul 3
fachlich schriftlich
21,00 € 203,00 € 11,00 € 93,00 € 52,00 €